2. Bộ máy tổ chức Công ty

STT ĐƠN VỊ NGƯỜI PHỤ TRÁCH CHỨC VỤ
1 Hội đồng quản trị Nguyễn Đức Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị
2 Ban Giám đốc Nguyễn Lan Hằng

Giám đốc

.