THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGÀNH CƠ KHÍ. SỐ LƯỢNG 04 NAM