THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIA CÔNG MỘC NỘI THẤT. THÁNG 7 NĂM 2020