Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024