Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia Lao động và Kỹ thuật (IMS)

Dưới đây là thông tin phục vụ các kỳ đại hội cổ đông hàng năm của Công ty

I. Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

1. Nghị quyết HĐQT ngày 19/01/2023
2. Tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông năm 2023 (ngày 6/2/2023)

II. Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông các năm:

1. Nghị quyết Đại hội cổ đông IMS năm 2022

2. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông IMS năm 2022

3. Thông tin đấu giá bán cổ phần 2022

4. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày 04 tháng 01 năm 2022

5. Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 04 tháng 01 năm 2022

6. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông công ty IMS năm 2021

7. Tài liệu kết quả Đại hội đồng cổ đông công ty IMS năm 2021 (ngày 30/06/2021)

8. Điều lệ Công ty IMS năm 2021

9. Điều lệ công ty IMS năm 2015